Лого

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Складово стопанство - отчитане
 • Организиране на цялостния процес по провеждане на инвентаризации на стоково-материални запаси, готова продукция, стоки, дълготрайни активи.Заповеди, Инвентаризационни описи, Сравнителни ведомости, Доклади.
 • Дълготрайни Активи - отчитане, амортизация и преоценка
 • Разчетни отношения (доставчици,клиенти,валути и др.)
 • Организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Цялостна организация на Годишното счетоводно приключване
 • Съставяне на Финансов отчети и доклади /междинни и годишни/
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица;
 • Счетоводни консултации, надзор и съдействие
 • Водене на счетоводство на бюджетни предприятия