Лого

Администриране на възнаграждения

 • Администриране и управление на процесите, свързани с наемане, назначаване и прекратяване на персонал. надлежната му регистрация в съответните държавни институции
 • Изготвяне на трудово досие и окомплектоване на цялата необходима документиция
 • Изготвяне на Длъжностни характеристики съобразно спецификата на компанията и длъжността
 • Съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи
 • Изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси. Работа с ел.банкиране, за да пестим време и ресурс.
 • Деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и друго представителство
 • Обработка на болнични листове, издадени на вашите работници и служители, и подаването им в НОИ
 • Оформяне на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на всички справки, сметки, бележки и други необходими документи
 • Изготвяне на справки и доклади за управленски нужди, както и навременно информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство
 • Пълно съдействие и представителство при ревизии и проверки пред държавните и общински институции